Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng với lịch sử, với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng với lịch sử, với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam suốt 90...
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề sống còn

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề sống còn

'Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng'

'Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng'

Siết chặt kỷ luật Đảng

Siết chặt kỷ luật Đảng

KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: - 'Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay'

KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: - 'Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay'

GIỮ VỮNG NIỀM TIN SON SẮT

GIỮ VỮNG NIỀM TIN SON SẮT

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay

'Thiếu định hướng, giới trẻ dễ phai nhạt lý tưởng và suy thoái'

'Thiếu định hướng, giới trẻ dễ phai nhạt lý tưởng và suy thoái'

Tổng Bí thư: Đảng trong sạch, nhân dân ủng hộ thì có sức mạnh vô địch

Tổng Bí thư: Đảng trong sạch, nhân dân ủng hộ thì có sức mạnh vô địch

90 năm thành lập Đảng: Xử lý nghiêm sai phạm sẽ khiến dân thêm tin yêu Đảng

90 năm thành lập Đảng: Xử lý nghiêm sai phạm sẽ khiến dân thêm tin yêu Đảng

Về tư cách của Đảng chân chính Cách mạng

Về tư cách của Đảng chân chính Cách mạng

Xây dựng Đảng trong sạch theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng trong sạch theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trí tuệ, niềm tin trong hai tiếng 'Đảng ta'

Trí tuệ, niềm tin trong hai tiếng 'Đảng ta'

Một Đảng 'tiến bộ và chân chính' đã đổi mới thành công

Một Đảng 'tiến bộ và chân chính' đã đổi mới thành công

Khẳng định bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Khẳng định bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Đảng là niềm tin và hy vọng

Người căn dặn 'Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta'

Người căn dặn 'Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta'

Sửa mình để vun đắp niềm tin

Sửa mình để vun đắp niềm tin

Nơi gửi gắm niềm tin

Bài học quý, lấy dân làm gốc

Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ

Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ

90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử

90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử