1.020 người Lào được nhập Quốc tịch Việt Nam

1.020 người Lào được nhập Quốc tịch Việt Nam

Trong năm 2019, trên địa bàn khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ có 1.020 người Lào di cư tự do, kết hôn không...