Đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 383-KH/BTGTW phát động phong trào thi đua chào mừng các...
Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua

Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua

Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2020

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào tháng 12

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vào tháng 12

2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

2.300 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 12

Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Phấn đấu đạt doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng

Khối thi đua các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Phấn đấu đạt doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng

Khối các sở quản lý nhà nước 1: Ký kết giao ước thi đua

Khối các sở quản lý nhà nước 1: Ký kết giao ước thi đua

Khối thi đua 13 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua 13 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Tuyên truyền xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0

Tuyên truyền xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0

Khối thi đua các viện, phân viện Trung ương ký kết thi đua năm 2020

Khối thi đua các viện, phân viện Trung ương ký kết thi đua năm 2020

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II) ký kết giao ước thi đua năm 2020