Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chính trị

'Phát triển xứng tầm là Trường Đảng cao cấp của Trung ương'

'Phát triển xứng tầm là Trường Đảng cao cấp của Trung ương'

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nâng cao chất lượng các trường chính trị tỉnh - Bài cuối: Gắn lý luận với thực tiễn

Nâng cao chất lượng các trường chính trị - Bài 2: Đổi mới phương pháp giảng dạy

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Công tác tuyên giáo góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo'

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị

Dấu ấn và thành tựu

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Văn bằng của trung tâm chính trị cấp huyện có giá trị là điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới để phát triển

Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn kiểu mẫu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Lai Châu: Hội thi giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2019

Trường Chính trị Thanh Hóa tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ của Thủ đô

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo chiều sâu

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Huyện Quảng Xương: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Công tác phối hợp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên ở huyện Ngọc Lặc

41 giảng viên tranh tài tại Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam

Huyện Chương Mỹ bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ

Kinh nghiệm từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc

Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên dự khuyết là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Nghệ An