Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn,...
Nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường

Nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường

Phát huy tính đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội

Phát huy tính đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội

Vận động đồng bào tôn giáo tham gia các phong trào thi đua

Hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Tăng cường dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

Tăng cường dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

Phát huy vai trò người có uy tín ở Vĩnh Long

Phát huy vai trò người có uy tín ở Vĩnh Long

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Các tôn giáo tỉnh Đồng Nai đoàn kết thi đua yêu nước

Các tôn giáo tỉnh Đồng Nai đoàn kết thi đua yêu nước

Toàn dân xây dựng nông thôn mới

Toàn dân xây dựng nông thôn mới

Đoàn kết tạo nên những khởi sắc

Đoàn kết tạo nên những khởi sắc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm

Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong nhân dân

Châu Phú phát huy hiệu quả công tác dân vận

Châu Phú phát huy hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên, nhân dân

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên, nhân dân

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Góp phần tạo động lực phát triển từ cơ sở

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội

Giúp người nghèo vươn lên

Giúp người nghèo vươn lên