Mưa Huế, một sản phẩm du lịch

Mưa Huế, một sản phẩm du lịch

Ai đó đã nói rất đúng rằng, đến Huế mà chưa được thăm lăng tẩm Hoàng cung thì coi như chưa đến Huế. Tôi vẫn...