Tại sao có sinh vật không bao giờ chết?

Tại sao có sinh vật không bao giờ chết?

Những vi khuẩn hay một số động vật nguyên sinh không chết vì chúng có khả năng tự phục chế rất mạnh.