VPBank và đường đến thịnh vượng

VPBank và đường đến thịnh vượng

Từ một ngân hàng thường thường bậc trung, thậm chí có lúc vật lộn với khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Ngân...
Khó như làm… thương hiệu

Khó như làm… thương hiệu