Siết chặt việc quản lý án treo, cải tạo không giam giữ

Siết chặt việc quản lý án treo, cải tạo không giam giữ

Hằng năm, những đối tượng phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ vẫn được giao về cho địa phương...