BIENDONG POC hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019

BIENDONG POC hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 11/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức Hội...
PVEP sơ kết 9 tháng đầu năm 2019

PVEP sơ kết 9 tháng đầu năm 2019