Vốn đầu tư 9 tháng đầu năm: Kết quả và cảnh báo

Vốn đầu tư 9 tháng đầu năm: Kết quả và cảnh báo

Trong 9 tháng, về vốn đầu tư đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng cũng có một số vấn đề cần cảnh báo...
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Gay gắt cuộc đua trong ASEAN

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Gay gắt cuộc đua trong ASEAN