Đổi mới công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông

Đổi mới công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông

Phí khai thác bản đồ hiện trạng môi trường nước, không khí tối đa 4 triệu đồng

Phí khai thác bản đồ hiện trạng môi trường nước, không khí tối đa 4 triệu đồng

Dự thảo thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND

Dự thảo thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong CAND

CSGT sẽ chỉ được dừng xe trong 4 trường hợp

CSGT sẽ chỉ được dừng xe trong 4 trường hợp

CSGT chỉ được dừng phương tiện kiểm tra trong 4 trường hợp?

CSGT chỉ được dừng phương tiện kiểm tra trong 4 trường hợp?

CSGT không cần chào người say theo điều lệnh?

CSGT không cần chào người say theo điều lệnh?

Bộ Công an đề xuất người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng ghi âm, ghi hình

Bộ Công an đề xuất người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng ghi âm, ghi hình

Người dân có quyền yêu cầu xem hình ảnh vi phạm giao thông

Người dân có quyền yêu cầu xem hình ảnh vi phạm giao thông

Bộ CA đề xuất dân được giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình

Bộ CA đề xuất dân được giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình

Dự thảo của Bộ Công an đề xuất người dân được ghi hình CSGT

Dự thảo của Bộ Công an đề xuất người dân được ghi hình CSGT

Đề xuất người dân được giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình

Đề xuất người dân được giám sát CSGT bằng ghi âm, ghi hình

Đề xuất CSGT được trang bị và sử dụng súng tiểu liên

Đề xuất CSGT được trang bị và sử dụng súng tiểu liên

Cảnh sát giao thông chỉ được dừng xe kiểm tra trong 4 trường hợp?

Cảnh sát giao thông chỉ được dừng xe kiểm tra trong 4 trường hợp?

Sắp tới, chỉ 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra

Sắp tới, chỉ 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra

Đang lấy ý kiến về quyền dừng xe kiểm tra của cảnh sát giao thông

Đang lấy ý kiến về quyền dừng xe kiểm tra của cảnh sát giao thông

CSGT chỉ còn 4 trường hợp được dừng xe kiểm tra

CSGT chỉ còn 4 trường hợp được dừng xe kiểm tra

CSGT sẽ chỉ dừng xe của người dân trong 4 trường hợp

CSGT sẽ chỉ dừng xe của người dân trong 4 trường hợp

Sẽ chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra

Sẽ chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra