Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Thực hiện 'Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020' theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...
Một số hình ảnh tiêu biểu 30 năm xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc nhà nước

Một số hình ảnh tiêu biểu 30 năm xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc nhà nước

Kho bạc Nhà nước ngày càng xứng đáng hơn với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Kho bạc Nhà nước ngày càng xứng đáng hơn với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Hướng tới Kho bạc hiện đại vì sự nghiệp phát triển nền tài chính quốc gia

Hướng tới Kho bạc hiện đại vì sự nghiệp phát triển nền tài chính quốc gia

Kho bạc Nhà nước không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ

Cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tham gia hiến máu tình nguyện

Giảm hơn 2.000 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp ngành tài chính

Giảm hơn 2.000 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp ngành tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi

Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước ưu tiên giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch

Kho bạc Nhà nước ưu tiên giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch

Thực trạng quản lí chi vốn đầu tư ngân sách tỉnh Trà Vinh

Thực trạng quản lí chi vốn đầu tư ngân sách tỉnh Trà Vinh

Cách nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện

Cách nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện