Hà Nội phát triển đa dạng ngành nghề, loại hình hợp tác xã

Hà Nội phát triển đa dạng ngành nghề, loại hình hợp tác xã

* Quảng Ngãi sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quảHà Nội là địa phương có số lượng hợp tác xã (HTX)...
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HTX: Tăng sức cạnh tranh

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HTX: Tăng sức cạnh tranh

Hà Nội: Sẽ giải thể, chuyển đổi 50 hợp tác xã đang ngừng hoạt động

Hà Nội: Sẽ giải thể, chuyển đổi 50 hợp tác xã đang ngừng hoạt động

Dự kiến 38.800 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Dự kiến 38.800 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể: Đòi hỏi cấp thiết

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể: Đòi hỏi cấp thiết

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tháng 4/2020, lần đầu tiên Việt Nam sẽ công bố Sách Trắng hợp tác xã

Tháng 4/2020, lần đầu tiên Việt Nam sẽ công bố Sách Trắng hợp tác xã

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Tìm giải pháp nhân rộng mô hình HTX kiểu mới

Tìm giải pháp nhân rộng mô hình HTX kiểu mới

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính

Bắc Giang phát triển đa dạng các mô hình kinh tế tập thể

Bắc Giang phát triển đa dạng các mô hình kinh tế tập thể

Sớm đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã thoát khỏi tình trạng yếu kém

Sớm đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã thoát khỏi tình trạng yếu kém

Rà soát, đánh giá thực chất, giải thể các HTX hoạt động yếu kém ở Hà Tĩnh

Thành lập mới 2.640 hợp tác xã trong năm 2019

Thành lập mới 2.640 hợp tác xã trong năm 2019

Tạo chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế tập thể

Tạo chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế tập thể

Gần 80% đơn vị kinh tế tập thể hoạt động khá, tốt