Từ người nhập cư nghèo thành ông chủ đế chế đồ ăn nhanh nổi tiếng đất Mỹ

Từ người nhập cư nghèo thành ông chủ đế chế đồ ăn nhanh nổi tiếng đất Mỹ

Eddie Flores, Jr. là người sáng lập và CEO của L&L Hawaiian BBQ một trong những công ty sở hữu chuỗi cửa...