Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Ứng dụng công nghiệp 4.0 vào nghệ thuật biểu diễn: Ai cũng mong nhưng còn 'nghèo quá'

Hiện cả nước có khoảng tám mươi nhà hát, công trình có chức năng tương đương đang hoạt động nhưng lại có...