GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore gần...