Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' yêu cầu tổng thầu cam kết mốc vận hành đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' yêu cầu tổng thầu cam kết mốc vận hành đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Yêu cầu Tổng thầu EPC Trung Quốc cam kết mốc thời gian vận hành dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' về mốc vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT ra 'tối hậu thư' về mốc vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Thuê tư vấn Pháp đánh giá tổng thể trước khi vận hành

Thuê tư vấn Pháp đánh giá tổng thể trước khi vận hành

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm nếu đường sắt Cát Linh - Hà Đông không sớm hoạt động

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm nếu đường sắt Cát Linh - Hà Đông không sớm hoạt động

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động

Thủ tướng yêu cầu sớm đưa đường sắt Cát Linh-Hà Đông vào hoạt động

Thuê tư vấn Pháp đánh giá mức an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thuê tư vấn Pháp đánh giá mức an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Dự án Cát Linh-Hà Đông: Thi công xong nhưng chưa thể bàn giao

Dự án Cát Linh-Hà Đông: Thi công xong nhưng chưa thể bàn giao

Thuê Pháp đánh giá an toàn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông của tổng thầu Trung Quốc

Thuê Pháp đánh giá an toàn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông của tổng thầu Trung Quốc

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có đảm bảo an toàn?

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có đảm bảo an toàn?

Tư vấn Pháp đánh giá độc lập về an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tư vấn Pháp đánh giá độc lập về an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thuê tư vấn Pháp đánh giá chất lượng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thuê tư vấn Pháp đánh giá chất lượng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT thuê tư vấn Pháp kiểm tra thiết kế, thi công dự án Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT thuê tư vấn Pháp kiểm tra thiết kế, thi công dự án Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT thuê Tư vấn Pháp đánh giá an toàn đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bộ GTVT thuê tư vấn Pháp đánh giá an toàn dự án Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT thuê tư vấn Pháp đánh giá an toàn dự án Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT cam kết Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ an toàn

Bộ GTVT cam kết Đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ an toàn

Bộ GTVT 'bất lực' trước tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Bộ GTVT 'bất lực' trước tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Bộ trưởng GTVT 'sốt ruột' vì đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hoạt động

Bộ trưởng GTVT 'sốt ruột' vì đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa hoạt động