SAMCO tuyên dương điển hình học và làm theo Bác Hồ

SAMCO tuyên dương điển hình học và làm theo Bác Hồ

Nỗ lực để quân số khỏe, cán bộ, chiến sĩ vui

Nỗ lực để quân số khỏe, cán bộ, chiến sĩ vui

Đưa việc học Bác thành tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, tổ chức Đảng

Đưa việc học Bác thành tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, tổ chức Đảng

Học Bác gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Học Bác gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tỉnh ủy Gia Lai sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Gia Lai sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chủ động, nghiêm túc, sáng tạo

Chủ động, nghiêm túc, sáng tạo

Nhiều mô hình học Bác hiệu quả

Tạo động lực tự thân của cán bộ, đảng viên

Tạo động lực tự thân của cán bộ, đảng viên

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ huyện Nông Cống

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ huyện Nông Cống

Đà Nẵng xây dựng nhiều cách làm mới, sáng tạo trong học tập, làm theo gương Bác

Đà Nẵng xây dựng nhiều cách làm mới, sáng tạo trong học tập, làm theo gương Bác

Nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khen thưởng 36 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và Di chúc của Bác

Khen thưởng 36 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và Di chúc của Bác

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9

Định lượng kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân

Định lượng kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào, cuộc vận động của Phụ nữ Việt Nam

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào, cuộc vận động của Phụ nữ Việt Nam