Cải thiện rối loạn học tập, tăng chất lượng cuộc sống của trẻ

Cải thiện rối loạn học tập, tăng chất lượng cuộc sống của trẻ

Rối loạn học tập chuyên biệt hay khuyết tật học tập đều từ tên gọi trong tiếng Anh là 'learning disability'.