Nhiều hãng công nghệ lên kế hoạch vào Việt Nam

Nhiều hãng công nghệ lên kế hoạch vào Việt Nam

Một làn sóng các nhà cung ứng và các công ty công nghệ đang lên kế hoạch chuyển sang Việt Nam...