Hoạt động đối ngoại

Trao Giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí' lần thứ hai, năm 2018-2019

Trao Giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí' lần thứ hai, năm 2018-2019

Ban Tổ chức Trung ương : Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo 'Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ'

Ban Tổ chức Trung ương : Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo 'Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ'

Phát triển bền vững khu vực đồng bào dân tộc, miền núi

Đổi mới công tác dân tộc theo hướng đột phá, quyết liệt, hiệu quả

Đổi mới công tác dân tộc theo hướng đột phá, quyết liệt, hiệu quả

Làm tốt nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Làm tốt nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Đồng bào dân tộc thiểu số cần được thuận lợi tiếp cận chính sách ưu đãi

Đồng bào dân tộc thiểu số cần được thuận lợi tiếp cận chính sách ưu đãi

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu

Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, tín đồ tiêu biểu

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư sản xuất kinh doanh

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư sản xuất kinh doanh

Ðẩy mạnh hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Tập trung giải quyết những vấn đề kiều bào quan tâm

Tập trung giải quyết những vấn đề kiều bào quan tâm

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài

'Người VN tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc'

'Người VN tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc'

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Dân vận là làm nhiều và làm hay như nói

Dân vận là làm nhiều và làm hay như nói

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số

QUẢNG TRỊ CẦN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH

QUẢNG TRỊ CẦN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH

Tỷ lệ nữ tham tham gia cấp ủy ở các địa phương ĐBSCL còn thấp

Tỷ lệ nữ tham tham gia cấp ủy ở các địa phương ĐBSCL còn thấp

Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư ngày càng được mở rộng

Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư ngày càng được mở rộng

Tiếp khách

Bà Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương