Ra mắt sách 'Thời cuộc và Văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt sách 'Thời cuộc và Văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Ra mắt sách Thời cuộc và Văn hóa

Lễ ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa' của tác giả Hồ Quang Lợi

Lễ ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa' của tác giả Hồ Quang Lợi

Ra mắt 'Thời cuộc và văn hóa' của Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi

Ra mắt 'Thời cuộc và văn hóa' của Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Ấn tượng với cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ấn tượng với cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và Văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và Văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Nhà báo Hồ Quang Lợi ra mắt cuốn sách 'Thời cuộc và văn hóa'

Ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt sách 'Thời cuộc và văn hóa' của nhà báo Hồ Quang Lợi

Người cầm bút phải cùng nhau giữ lấy văn hóa Việt

Người cầm bút phải cùng nhau giữ lấy văn hóa Việt