Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng và mỗi cán bộ thanh tra

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng và mỗi cán bộ thanh tra

Xử lý tham nhũng phải thật nghiêm

Xử lý tham nhũng phải thật nghiêm

Có phải là không có dấu hiệu tham nhũng?

Sớm chấm dứt tham nhũng vặt trong giải quyết công việc

Sớm chấm dứt tham nhũng vặt trong giải quyết công việc

Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra 'tham nhũng vặt'

Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra 'tham nhũng vặt'

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Vĩnh Phúc: Rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng

Vĩnh Phúc: Rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội

Làm sạch đội ngũ chống tham nhũng để giữ niềm tin cho xã hội

Qua vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh

Qua vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn chỉnh

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm toán các dự án BT, BOT

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm toán các dự án BT, BOT

Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương

Ngăn chặn biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương

Thanh tra Chính phủ phát hiện 665 đối tượng có hành vi tham nhũng

Thanh tra Chính phủ phát hiện 665 đối tượng có hành vi tham nhũng