Thi đua ái quốc không phải là 'chạy thi đua', 'chạy thành tích'

Thi đua ái quốc không phải là 'chạy thi đua', 'chạy thành tích'

Hà Nội: Sẵn nền tảng và nhiều thuận lợi trong thi đua thực hiện văn hóa công sở

Hà Nội: Sẵn nền tảng và nhiều thuận lợi trong thi đua thực hiện văn hóa công sở

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Chấn chỉnh thái độ làm việc của công chức

Tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa công sở

Tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa công sở

Lan tỏa những hành động đẹp

Lan tỏa những hành động đẹp

Sáng tạo và trách nhiệm

Xứng với từng đồng thuế của dân

Xứng với từng đồng thuế của dân

'Gương' lãnh đạo mà như thế, ai dám soi mà noi theo

'Gương' lãnh đạo mà như thế, ai dám soi mà noi theo

Xây dựng văn hóa công sở phải là thực chất từ mỗi cán bộ, người lao động

Xây dựng văn hóa công sở phải là thực chất từ mỗi cán bộ, người lao động

Thi đua thực hiện văn hóa công sở: Nêu cao tinh thần phục vụ

Thi đua thực hiện văn hóa công sở: Nêu cao tinh thần phục vụ

Xóa bỏ 'văn hóa cắp ô': Đâu phải chuyện 'một sớm một chiều'

Xóa bỏ 'văn hóa cắp ô': Đâu phải chuyện 'một sớm một chiều'

Văn hóa công sở: Hành xử đúng chuẩn mực với Nhân dân

Văn hóa công sở: Hành xử đúng chuẩn mực với Nhân dân

Văn hóa công sở là gốc của nền hành chính hiện đại

Văn hóa công sở là gốc của nền hành chính hiện đại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Sớm thay đổi thói quen

Sớm thay đổi thói quen

Thủ tướng: Phải xóa bỏ ngay văn hóa 'không nhúc nhích'

Thủ tướng: Phải xóa bỏ ngay văn hóa 'không nhúc nhích'

Thủ tướng: Cán bộ không được ăn lạm từng giây, từng đồng thuế của dân

Thủ tướng: Cán bộ không được ăn lạm từng giây, từng đồng thuế của dân

Thủ tướng: Cán bộ không được bỏ việc, phải dốc lòng phục vụ nhân dân

Thủ tướng: Cán bộ không được bỏ việc, phải dốc lòng phục vụ nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng văn hóa công sở để phụng sự tổ quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng văn hóa công sở để phụng sự tổ quốc

Thủ tướng: Xóa bỏ văn hóa 'không nhúc nhích', ăn lạm tiền thuế của dân

Thủ tướng: Xóa bỏ văn hóa 'không nhúc nhích', ăn lạm tiền thuế của dân