Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.

Ảnh minh họa

Mục tiêu tổng thể của Chương trình là tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chương trình sẽ tiến hành lựa chọn và tổ chức mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ; cử các nhà khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam đi làm việc và thực tập tại nước ngoài; đồng thời, xây dựng danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm và tổ chức tìm kiếm công nghệ; chuyển giao công nghệ...

Quan điểm của tìm kiếm và chuyển giao công nghệ về Việt Nam là tập trung ưu tiên công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến theo định hướng chính sách và chiến lược phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc gia; hướng tới việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ứng dụng phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Nhi