Tìm giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

    Tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó chú trọng khắc phục những khâu hạn chế như: Chậm thực hiện công tác chuẩn bị thủ tục dự án, chất lượng hồ sơ chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai, chậm trong công tác thẩm định, tư vấn, chậm trong thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư và nhà thầu còn yếu về năng lực nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tỉnh Quảng Nam quyết liệt thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tim-giai-phap-tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-49856.htm