Tìm giải pháp gia tăng giá trị ngành hàng lúa gạo

Tỉnh Đắk Lắk đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về diện tích trồng lúa. Năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh được mùa, được giá vụ lúa Đông Xuân. Cùng với những lợi thế sẵn có, tỉnh có nhiều tiềm năng để gia tăng giá trị cho ngành hàng lúa gạo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tim-giai-phap-gia-tang-gia-tri-nganh-hang-lua-gao-121912.htm