Tìm đường thoát khỏi mê cung

Chú ý là bạn phải đi qua các quả cầu lần lượt theo thứ tự đỏ, xanh, đỏ, xanh...

1. Tìm đường thoát khỏi mê cung.

Tìm đường thoát khỏi mê cung - Ảnh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-duong-thoat-khoi-me-cung-3379863-p2.html">=> Đáp án

2. Hình nào phù hợp với vị trí còn trống?

Tìm đường thoát khỏi mê cung - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-duong-thoat-khoi-me-cung-3379863-p3.html">=> Đáp án

3. Hình trên gấp lại sẽ ra hình nào?

Tìm đường thoát khỏi mê cung - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/tim-duong-thoat-khoi-me-cung-3379863-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên