Tiểu sử tóm tắt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026

    118 liên quanGốc

    Tiểu sử tóm tắt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026

      Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/emagazine/202106/tieu-su-tom-tat-cac-dong-chi-lanh-dao-chu-chot-cua-hdnd-va-ubnd-tinh-quang-binh-nhiem-ky-2021-2026-2190705/