Tiết kiệm hơn 4,2 tỷ đồng chi thường xuyên

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo số liệu tổng hợp, đến nay, các đầu mối đơn vị đã đăng ký tiết kiệm chi thường xuyên hơn 4,2 tỷ đồng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.36397.qdnd