Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

    Quyết liệt thực hiện hiệu quả chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã đưa ra một số chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trong toàn ngành Tài chính.

    Thiết kế: Gia Hân

    Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/tiet-kiem-chong-lang-phi-trong-quan-ly-su-dung-von-dau-tu-cong-351653.html