Tiết kiệm 83.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước năm 2023

Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83 nghìn tỷ đồng. Đây là khẳng định mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đưa ra khi trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trước Quốc hội.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả quy định của pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện đạt hơn 1 triệu 750 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so dự toán. Chi ngân sách Nhà nước ước đạt gần 2 triệu 110 nghìn tỷ đồng, tăng gần 74 nghìn tỷ đồng.

Công tác quản lý, mua sắm tài sản công năm 2023 tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm. Cải cách thể chế về đầu tư công luôn được quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2024, với 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tiet-kiem-83000-ty-dong-kinh-phi-von-nha-nuoc-nam-2023-222820.htm