Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ

    1 đăng lạiGốc

    Trọng dụng đúng trí thức, nhân tài. Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên VN. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách thỏa đáng thì sự nghiệp ổn định và phát triển của đất nước mới thực sự lâu dài, bền vững

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232406.asp