Tiếp tục thúc cổ phần hóa, thoái vốn

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, UBND địa phương, HĐTV tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thông báo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 10 tháng năm 2017.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính tại Chỉ thị 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết khi đủ điều kiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng…

Ng.Quang