Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất

Sáng ngày 23/02, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng cuối năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1747-TB/VPTU, ngày 04/5/2023 của Văn Phòng Tỉnh ủy; kiến nghị, đề xuất một số nội dung để thực hiện trong thời gian tới.

Trong 06 tháng cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung nhiều nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thể hiện khá mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện quyết liệt của từng ngành, lĩnh vực địa phương. Cụ thể:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tham mưu các văn bản về xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”; thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; uốn nắn việc phân công công tác đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc hỗ trợ vốn giúp đảng viên nghèo, đảng viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; chỉ đạo tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi 03 cấp năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thảo luận tại buổi làm việc.

Phối hợp tham mưu tổ chức tốt, hiệu quả, có chất lượng hội nghị giao ban mỗi quý/01 lần giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tham mưu báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong toàn đảng bộ; tham mưu các nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham mưu cấp ủy đảng các cấp xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng về công tác tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tham mưu biên soạn, xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”; tham mưu kế hoạch chỉ đạo thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - Lợi cho dân”. Tham mưu tiếp tục duy trì các mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, có sức lan tỏa.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả nổi bật công tác tuyên giáo 06 tháng cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp quan tâm chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện chủ động, kịp thời, có hiệu quả. Yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để họp chi bộ, hướng tới thực hiện mô hình “Cuộc họp chi bộ không giấy”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung thực hiện, hoàn thành tốt nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đề ra; chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên. 06 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ kiểm tra 946 tổ chức đảng, 1.918 đảng viên; giám sát 866 tổ chức đảng , 2.349 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết kịp thời không để tồn đọng đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên...

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Trần Thị Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo công tác tham mưu, việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, công đoàn cơ sở giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở triển khai thực hiện nội dung đề án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nêu trong đề án; tiến hành sơ kết 03 năm triển khai thực hiện đề án, để đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đề ra nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tổ chức thực hiện và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đúng tiến độ, theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống nham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương liên quan đến công tác tiếp công dân và xử lý những kiến nghị của dân. Trong 06 tháng cuối năm 2023, tiếp nhận mới 30 đơn, nâng tổng số nhận 42 đơn, đã thẩm tra, xác minh, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy xử lý 42/42 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi, đôn đốc các ngành giải quyết vụ việc.

Đồng chí Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Văn phòng Tỉnh ủy

Chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Việc thẩm tra, thẩm định các văn bản được thực hiện chặt chẽ và đã thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy ban hành trên 2.000 văn bản.

06 tháng cuối năm 2023 đã ban hành trên 480 thông báo ý kiến chỉ đạo và 810 công văn sao gửi văn bản, công văn giao các cơ quan, đại phương thực hiện. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được thực hiện đúng quy định của Đảng, tiếp nhận, xử lý 7.389 văn bản. Thực hiện đúng quy định công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỹ thuật mật mã, đáp ứng yêu cầu thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám vào nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành đã xác định. Giữ mối liên hệ tốt với các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương để được hướng dẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu. Tăng cường phối hợp các ngành, địa phương trong công tác nắm tình hình, báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các mặt công tác.

Các cơ quan Đảng thường xuyên nắm chắt tình hình trên các lĩnh vực trong toàn tỉnh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Nắm tình hình những nơi còn yếu kém để tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc, uốn nắn thường xuyên. Nghiên cứu tham mưu giúp giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy rà soát, đề xuất Trung ương nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện thiện thêm một số văn bản của Đảng.

Tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo phương châm hành động của Tỉnh ủy. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các mặt công tác, đồng thời nhân rộng các mô hình được Trung ương đánh giá có hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh...

Tin, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/tiep-tuc-tham-muu-to-chuc-thuc-hien-tot-cac-nhiem-vu-thuong-xuyen-dot-xuat-35254.html