Tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công tác bảo đảm thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 547/CĐ-TTg, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư và địa phương; các bộ, ban, ngành ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Nội dung như sau:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145081&sub=130&top=37