Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

Xem xét báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 357/TTg-ĐMDN ngày 19/3/2018./.

PKT