Tiếp tục dạy tiếng dân tộc và tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2009 - 2010 Bộ sẽ triển khai nội dung tiếng phổ thông và tăng cường tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) mầm non, tiểu học phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

    Căn cứ vào đó, các địa phương lựa chọn phương án thích hợp theo hướng dẫn dạy học tiếng phổ thông cho học sinh DTTS chưa biết hoặc biết ít tiếng phổ thông. Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý các địa phương, trường học tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh cấp tiểu học để các em có cơ hội hiểu biết về kỹ năng sử dụng tiếng phổ thông của học sinh DTTS. Đồng thời, các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì việc dạy tiếng dân tộc Khơme, Ê Đê, Chăm, Ba Na, Mông, Gia Rai trong trường phổ thông. Nhằm động viên, khuyến khích học sinh học tiếng dân tộc, Bộ chỉ đạo các trường sử dụng kết quả học tập môn tiếng dân tộc vào đánh giá, xếp loại học sinh hợp lý. H.Đ

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19661