Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ còn chậm tiến độ (nếu có). Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng. Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 29-1-2024 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-TTg. Triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch số 3488/KH-UBND ngày 12-12-2023 của UBND tỉnh. Tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy mạnh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện số hóa dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định nhằm đảm bảo việc tái sử dụng kết quả số hóa dữ liệu phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về an ninh, an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC); hoàn thành trước ngày 1-7-2024. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp chung và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ làm ảnh hưởng đến chất lượng, lộ trình triển khai chung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 là một trong những tiêu chí bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức trong năm 2024.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tiep-tuc-day-manh-trien-khai-de-an-06-post267386.html