Tiếp thu những đóng góp, kiến nghị từ thực tiễn

Chiều 1/4, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh có buổi khảo sát thực tế, làm việc với UB MTTQ tỉnh Thái Bình lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Thông tri Hướng dẫn thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng, chuẩn bị ban hành…

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Trung ương ban hành mới đây nhằm kế thừa hai CVĐ lớn của Mặt trận trước đây, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng, bao trùm hiện nay là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thể hiện hoạt động của Mặt trận luôn bám sát sự vận động của đời sống, những yêu cầu,đòi hỏi đặt ra trong tiến trình phát triển, đi lên của đất nước…

Tham dự hội nghị, cán bộ Mặt trận các cấp ở Thái Bình cũng như thành viên các hội đồng tư vấn của UB MTTQ tỉnh đều nhìn nhận việc Mặt trận Trung ương xây dựng, phát động CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, phù hợp với tình hình, yêu cầu của thực tế đời sống.

Xuất phát từ thực tế ở Thái Bình, các đại biểu kiến nghị Thông tư phải xác định rõ, đặt đúng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền trong quá trình triển khai CVĐ; các tiêu chí thôn xóm nông thôn mới đề ra cần phù hợp, đặt trong mối tương quan với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chương trình mục tiêu quốc gia này; đồng thời phải phù hợp với điều kiện của từng vùng miền.

Đặc biệt, các đại biểu cũng kiến nghị Thông tư phải xác định rõ một số vấn đề như tổ chức ,bộ máy, cơ chế phối hợp, kinh phí thực hiện; việc xây dựng các danh hiệu thi đua, thẩm định ra sao, xét duyệt thế nào, giá trị của những danh hiệu này trong hệ thống các danh hiệu hiện nay dành cho khu dân cư.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của những cán bộ Mặt trận,trí thức ở Thái Bình đồng thời cho biết những đóng góp, đề xuất, kiến nghị của địa phương sẽ được Mặt trận Trung ương xem xét tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình hoàn thiện dự thảo Thông tư…

Duy Hưng