Tiếp nhận, phân bổ tiền và hàng ủng hộ người dân bị thỉệt hại do mưa lũ ở Nghệ An

(Baonghean) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh số tiền và hàng ủng hộ cho nhân dân Nghệ An bị thiệt hại mưa lũ gây ra qua Ban Cứu trợ tỉnh.

Theo đó, tính đến ngày 28/10/2016, tổng số cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ tiền và hàng là 74 đơn vị, cá nhân. Tổng trị giá tiền là 17.242.900.000 đồng, trong đó: đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt: 16.797.500.000 đồng; ủng hộ bằng hàng hóa quy ra tiền: 545.400.000 đồng; số tiền các đơn vị đã chuyển khoản: 5.080.000.000 đồng.

Về công tác phân bổ, qua khảo sát thực tế ở các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2016 và ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 8156 /UBND-TH ngày 26/10/2016 về việc phân bổ tiền hỗ trợ lũ lụt, Ban Thường trực - Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ 3.500.000.000 (ba tỷ năm trăm triệu đồng) cho 15 huyện, thành thị, bao gồm: Nam Đàn 400 triệu đồng, Thanh Chương 300 triệu, Đô Lương 300 triệu, Anh Sơn 200 triệu, Con Cuông 200 triệu, Tương Dương 300 triệu, Kỳ Sơn 100 triệu, Nghi Lộc 300 triệu, Yên Thành 300 triệu, Nghĩa Đàn 100 triệu, TX. Thái Hòa 100 triệu, Quỳ Châu 400 triệu, Quế Phong 400 triệu Quỳ Hợp 100 triệu đồng.

Có 23 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Hưng Nguyên trên 2 tỷ đồng; 11 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Nam Đàn gần 1 tỷ đồng; 7 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Thanh Chương 625.300.000 đồng; 3 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Nghi Lộc 220.0.000 đồng; 1 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Yên Thành 62.0.000 đồng; 3 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Quỳ Châu 71.900.000 đồng; 1 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Tân Kỳ 51.0.000 đông; 3 đoàn từ thiện ủng hộ trực tiếp tại huyện Quế Phong 71.900.000đồng (Tải xem danh sách cụ thể theo đường dẫn ở cuối thông tin).

Tiếp nhận, phân bổ tiền và hàng ủng hộ người dân bị thỉệt hại do mưa lũ ở Nghệ An - Ảnh 1

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

Tải Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt