Tiền lương khi hưởng chế độ thai sản có bao gồm phụ cấp không?

Công ty đóng BHXH cho tôi theo mức tổi thiểu và phụ cấp kèm theo. Xin hỏi, khi hưởng chế độ thai sản tôi có được tính cả tiền phụ cấp không? Bùi Thị Minh, Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã trả lời vấn đề này như sau:

Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức bình quân tiền lương được tính trên cơ sở mức đóng vào quỹ BHXH của người lao động.

Trường hợp bà đóng hàng tháng vào quỹ BHXH bao gồm cả tiền lương và phụ cấp thì khi tính bình quân tiền lương để hưởng chế độ BHXH (trong đó có chế độ thai sản) cũng tính cả tiền lương và phụ cấp đã đóng.

Tiền lương khi hưởng chế độ thai sản có bao gồm phụ cấp không? - Ảnh 1

Chế độ thai sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

1. Đối tượng áp dụng

(i) Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về LĐ.

(ii) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

(iii) Cán bộ, công chức, viên chức.

(iv) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

(v) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

(vi) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Điều kiện hưởng

(i) Người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- LĐ nữ mang thai.

- LĐ nữ sinh con.

- LĐ nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

- NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

- LĐ nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.

- LĐ nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

(ii) Và thỏa các điều kiện tại Khoản 2, 3, 4 Điều 31 Luật BHXH 2014.

5. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

(i) LĐ nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp LĐ nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

(ii) LĐ nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc.

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Xem thêm tại Khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 34 Luật BHXH 2014.

>>>>Mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản?