Tiền lương được quyết định qua thương lượng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Việc tăng lương tối thiểu (LTT) lần này không phải do áp lực của tranh chấp lao động và đình công, mà đây là sự điều chỉnh theo lộ trình đã được Chính phủ chủ động đưa ra từ trước. Việc sớm công bố tăng LTT là phù hợp với nguyên tắc “có thể tiên lượng” của WTO.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/205761.asp