Tiền Giang: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị của tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên, học sinh

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động. Xuất hiện một số đối tượng sử dụng chất gây nghiện với thủ đoạn mới, có loại ma túy chưa có trong danh mục quy định, gây khó khăn trong công tác quản lý, xử lý. Số người sử dụng trái phép chất ma túy tăng, nhất là trong độ tuổi thanh, thiếu niên.

Nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy còn hạn chế...

Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Nghị quyết 24 ngày 11-4-2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xác định công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kịp thời tố giác, nắm tình hình phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý những vấn đề liên quan đến ma túy. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phức tạp về ma túy.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 24 là phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hằng năm. Xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức công dân, chấp hành nghiêm pháp luật; có sức khỏe, lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể, kiềm chế tỷ lệ gia tăng; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước. Quản lý chặt chẽ số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy theo quy định.

Đến năm 2025, trên 80%; năm 2030, trên 90% thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp. Thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật.

Hằng năm, làm giảm số vụ thanh, thiếu niên phạm tội về ma túy so với năm trước; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh, thiếu niên được đấu tranh, triệt xóa kịp thời, không để tái hình thành; trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện có liên quan đến thanh, thiếu niên được giải quyết, xét xử theo quy định.

Hằng năm, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy.

Tổ chức Đoàn Thanh niên ở xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy xây dựng mô hình phòng, chống ma túy; trong đó, mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất 1 thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh, thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định.

Hằng năm, ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đến năm 2025, trên 80%; năm 2030, 100% cán bộ, giáo viên, giảng viên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Nghị quyết 24 cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn ma túy tác động đến thanh, thiếu niên...

P. NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202404/tien-giang-tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-cong-tac-phong-chong-ma-tuy-trong-thanh-thieu-nien-1008515/