Tiền Giang sản xuất rau màu, thích ứng hạn, mặn

Nhằm ứng phó hạn mặn, giảm nhẹ thiên tai, trong mùa khô 2023 – 2024, tỉnh Tiền Giang khuyến khích nông dân chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa khó khăn, thiếu nước tưới tiêu sang trồng rau màu thực phẩm thích ứng biến đổi khí hậu. Nhờ chính quyền địa phương các cấp chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để bảo đảm nguồn nước tiêu, phục vụ sản xuất nên người dân cơ bản đảm bảo nguồn nước sản xuất, đặc biệt là ở các vùng chuyên canh trồng rau ở vùng dự án ngọt hóa của tỉnh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tien-giang-san-xuat-rau-mau-thich-ung-han-man-124320.htm