Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trong năm 2008, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác, phát triển rộng khắp, xây dựng nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn, năm 2009, lực lượng Công an cần tích cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/109400.cand