Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng ngày 20.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-du-an-luat-hop-tac-xa-sua-doi-53353.htm