Thượng tướng Cao Đăng Chiếm - “Nhạc trưởng” của Kế hoạch phản gián CM-12 (Kỳ 3)

    Gốc

    Sau phiên liên lạc kết nối thành công của “Tổ đặc biệt” do ta chủ động, Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trở lại TP HCM. Trước khi lên xe, ông giao cho đồng chí Nguyễn Phước Tân được toàn quyền quyết định việc tổ chức đấu tranh với địch tại Minh Hải.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2007/10/64522.cand