Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành Quy chế Tiếp công dân

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ một buổi/tháng.

Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của TP Hà Nội, các đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại trụ sở của HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã nơi đại biểu ứng cử. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND có sự tham gia của đại diện Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND thành phố, MTTQ thành phố, Ban Tiếp công dân UBND thành phố, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã có vụ việc và công dân có đơn.

Đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại các quận, huyện, thị xã có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND – UBND, cán bộ Ban Tiếp công dân của HĐND quận, huyện, thị xã. Kết quả hoạt động tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ được đưa vào báo cáo định kỳ của HĐND thành phố và trình tại kỳ họp HĐND thành phố.

Vũ Thủy